Sunday, November 2, 2014

Using Python and sklearn Package Build Decision Tree


This is still the homework of Machine Learning class.
The data is come from one of UCI repository. It's a data set about whether consumer want to buy certain types of cars. All the data is discrete so it's appreciate to using a decision tree to classify them. 
I use sklearn package to build tree and use matplotlib to plot statistic graph of results. After the training, the tree being stored using graphviz format. We can using graphviz's client to save the graph as png or other picture formats. 
Looks like that sklearn is the most famous and powerful Machine Learning package in python and not like some other packages, it is still under maintains and adding new functions. Even some very famous internet service are using it(honestly I just know Spotify and Evernote). The document of it is pretty understandable for me and the examples are ample enough. 
My code trained different decision trees with different depth using same data set, and compare the training error and test error. Here is the result document of decision tree in sklearn. 

Here is the code(Python 3.3):

from sklearn import tree
import numpy as np
from matplotlib import pyplot

# read lines in file to data
with open("car.data.txt", mode='r') as f: 
  data = f.read().splitlines()
  
data_table = []
for line in data:
  data_table.append(line.split(',')) # separate each words by comma
data_table = np.asarray(data_table) # change the type of data to nparray

X = [row[0:6] for row in data_table] # first 7 columns are features
Y = [row[-1] for row in data_table] # the last column is the clacification

# Decision tree classifier could only classify the tree represented by numbers
convert_dict = {'vhigh':3, 'high':2, 'med':1, 'low':0,
        '2':2, '3':3, '4':4, '5more':5,
        'more':5,
        'small':0, 'big':2}
for row_num in range(len(X)):
  for col_num in range(len(X[row_num])):
    X[row_num][col_num] = convert_dict[X[row_num][col_num]]
    
# except 'unacc', all other 
for i in range(len(Y)):
  if Y[i] != 'unacc':
    Y[i] = 1
  else:
    Y[i] = 0
       
# using the first half data to train the tree and the last part to test the tree
X_train = X[:len(X) // 2]
X_test = X[(len(X) // 2):]

Y_train = Y[:(len(Y) // 2)]
Y_test = Y[(len(Y) // 2):]

 
# using 'entropy' as the classification criterion
clf = tree.DecisionTreeClassifier(criterion='entropy')
clf = clf.fit(X_train, Y_train)

# save the tree to graph using graphviz format 
# and we can using graphviz client to see and save the graph to png
with open("hw2_option2_original.dot", 'w') as result_file:
  result_file = tree.export_graphviz(clf, out_file=result_file)
  
# count how many results computed by three fit to the real result
def compute_fit_number(X_train, Y_test, clf):
  Y_pred = clf.predict(X_train)
  fit_num = 0
  for y_t, y_p in zip(Y_test, Y_pred):
    if y_t == y_p:
      fit_num += 1
  return fit_num

# show how testing error and training error varied according to the increase of the depth.
def test_depth(max_depth, X_train, X_test, Y_train, Y_test):
  testing_errors = []
  training_errors = []
  depths = []
  for depth in range(2, max_depth + 1):
    depths.append(depth)
    clf = tree.DecisionTreeClassifier(criterion='entropy', max_depth=depth)
    clf.fit(X_train, Y_train)
    testing_errors.append(compute_fit_number(X_test, Y_test, clf) / len(Y_test))
    training_errors.append(compute_fit_number(X_train, Y_test, clf) / len(Y_train))
    
  pyplot.plot(depths, testing_errors, '-r', label="testing error")
  pyplot.plot(depths, training_errors, '-g', label='training error')
  pyplot.legend()
  pyplot.xlabel('depth')
  pyplot.ylabel('error')
  pyplot.title('error variation with the increase of depth')
  pyplot.show()

# test_depth(20, X_test, X_train, Y_train, Y_test)
  
Y_predict = clf.predict(X_test)
fit_number = 0
for y_t, y_p in zip(Y_test, Y_predict):
  if y_t == y_p:
    fit_number += 1
 
print(clf)
print('testing error is: ', fit_number / len(Y_test))
print("atrribute number", len(X_test[0]))
 
Y_predict = clf.predict(X_train)
fit_number = 0
for y_t, y_p in zip(Y_test, Y_predict):
  if y_t == y_p:
    fit_number += 1
print('training error is: ', fit_number / len(Y_test))


Here is the graph show errors of different trees with different depth of the tree.

errors vs depth of the tree
3 comments:

 1. Replies
  1. lời của Nhạc Thành nói, sau đó lập tức bỏ chạy, xa xa có một đám ma thú đông đến mức dọa người, có hơn một ngàn con ma thú, chỉ cần bao vậy cũng làm mệt chết mọi người rồi.

   Sau đó mọi người chạy đến một cái sơn động rất lớn, Nhạc Thành bày ra một cấm chế, mới cùng mọi người nghỉ ngơi, cũng may mọi người sớm phát hiện, rốt cục bỏ rơi được đàn Ma thú.

   - Sao lại có chuyện như vậy, chẳng lẽ các ngươi đã tới nơi này sao?

   Nhạc Thành nhìn Nhạc Siêu hỏi, nghe Nhạc Siêu nói, tựa hồ hắn đã biết vùng núi này có không ít ma thú.

   - Tộc trưởng, ba ngày tdongtam
   mu moi ra hom nay
   tim phong tro
   http://nhatroso.com/
   nhạc sàn
   tổng đài tư vấn luật
   văn phòng luật hà nội
   tổng đài tư vấn luật
   thành lập công ty trọn gói
   http://we-cooking.com/
   chém gió
   trung tâm tiếng anhrước chúng ta đi tới nơi này, một huynh đệ Tôn gia đã hy sinh tại trong thung lũng, dãy núi này có rất nhiều ma thú.

   Nhạc Siêu nhìn Nhạc Thành, lập tức kể lại một lần.

   - Đúng là một dãy núi ma thú, không biết có bao nhiêu con ma thú đây.

   Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, muốn vượt qua, xem ra có chút phiền toái.

   - Nhạc tộc trưởng, bây giờ chúng ta làm gì?

   Hắc ưng nhìn Nhạc Thành hỏi, lần trước Hắc ưng tại Vũ Văn giabị một chiêu Nhạc Thành đánh

   Delete